Området

Saga Heste er beliggende midt i Skallerup Indlandsklitter. Indlandsklitterne blev til i 1500-1700 årene, hvor sandstorme lagde hele sogne øde i Nord- og Vestjylland. Op til fem små landsbysamfund (bl.a. Nørlev, Ajstrup og Torstrup) blev tvunget bort fra dér, hvor Indlandsklitterne ligger i dag. Sidstnævnte to navne kendes i dag kun fra datidens præsteindberetninger, og Skallerup Kirke er den eneste tilbageblevne bygning fra landsbyerne.

Indlandsklitterne strækker sig på ishavets gamle bund helt ud til Lien. De fredede klitter ses i dag som markante græs- og hjelme-klædte høje med stikkende buske som havtorn, vild rose, hvidtjørn og ene. På den næringsfattige jord findes en rig flora med den smukke nikkende kobjælde som den mest iøjnefaldende.

Typiske fugle for den lysåbne indlandsklit er tornsanger, tornirisk, rødrygget tornskade (snart en sjælden fugl i Vesteuropa), gulspurv, sanglærke og rovfuglene musvåge og tårnfalk. Afgræsning er nødvendigt for at forhindre uønsket tilvoksning af den sårbare natur. Mangfoldigheden på naturarealer som disse øges væsentligt ved afgræsning, da lav vegetation giver plads til væsentlig flere plante- og dyrearter.